Jaarverslag SCOOR 2017


Voorwoord

Stichting SCOOR is in 2013 opgericht en is in 2014 operationeel geworden. Na de fase van opbouw en uitbouw, is SCOOR inmiddels in een volgende fase beland. Het bestuur heeft in 2016 een strategisch plan opgesteld om de financiële positie van de stichting en de positie van SCOOR in het medezeggenschapsveld te verstevigen. In 2017 is invulling gegeven aan dit plan en is met name ingezet op meer communicatie en verbinding met de instituten en de sector. Daar waar tot die tijd de activiteiten zich voornamelijk richtten op de aanbodkant (de opleidingsinstituten), zijn deze vanaf 2017 ook meer gericht op de vraagkant (de ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen, HR-functionarissen en bestuurders). Met de toename in het verslagjaar van het aantal gecertificeerde OR-opleidingsinstituten van vijftien naar zeventien kent SCOOR een solide positie als keurmerk in de OR-opleidingsbranche. Aan het einde van 2017 was er één aanvraag voor een certificaat in behandeling.

De bekendheid van SCOOR-certificaten in de markt neemt mondjesmaat toe. Ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en ook opleidingscoördinatoren en inkopers binnen bedrijven en organisaties stellen zich voordat een opleidingsinstituut wordt gekozen vaker de vraag of dat instituut SCOOR-gecertificeerd is. Instituten vinden de investering in het keurmerk niet alleen de moeite waard omdat het SCOOR-certificaat hen helpt bij hun positionering ten opzichte van (potentiële) klanten, maar ook omdat het auditproces hen helpt bij het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van hun trainingen. Zo blijkt uit reacties van individuele opleiders, waarvan er een is opgenomen in dit jaarverslag.

Het bestuur van Stichting SCOOR blijft zich inzetten om de kwaliteit van medezeggenschapsopleidingen te bewaken en te bevorderen.