Veelgestelde vragen

SCOOR is in oktober 2013 met de certificering van OR-opleidingsinstituten begonnen. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over SCOOR.Vragen over certificering door SCOOR

Hoe kan ik een aanvraag bij Stichting SCOOR indienen?

U kunt het digitale aanvraagformulier invullen en verzenden. De aanvraag komt dan direct bij het secretariaat van Stichting SCOOR terecht. Meer informatie over de procedure van de aanvraag vindt u in de procedure certificeringsaanvraag.

Hoe lang duurt het om te worden gecertificeerd (van aanvraag tot certificaat)?

Vanaf het moment waarop een opleidingsinstituut de aanvraag voor certificering indient tot het moment waarop het certificaat wordt verleend, duurt ongeveer drie maanden. Deze termijn kan korter dan wel langer zijn, afhankelijk van de vraag in hoeverre het opleidingsinstituut aan de eisen van het Certificatieschema voldoet.

Kan een zzp’er een certificaat aanvragen?

De certificering door Stichting SCOOR staat ook open voor een eenmansbedrijf/zzp’er. De omvang van een instituut is niet bepalend is voor de mogelijkheid kwalitatief goede cursussen en opleidingen te geven. Daarom doelt SCOOR, daar waar in de certificeringsregeling het woord instituut wordt gebruikt, ook op eenmansbedrijven, zzp’ers alsook samenwerkingsverbanden daarvan, die zich richten op de scholing en vorming van OR’en en OR-leden. Aandachtspunt hierbij is wel dat de zzp’er, in het kader van de continuïteit, voor vervanging moet kunnen zorgdragen.

Wat is het verschil tussen de Certificeringsregeling en het Certificatieschema?

De Certificeringsregeling is het geheel van alle onderdelen waar het opleidingsinstituut dat gecertificeerd is of wil worden, zich aan dient te houden. In het Certificatieschema (PDF, 269 kB) zijn de eisen beschreven waar het opleidingsinstituut, dat gecertificeerd is of wil worden, aan dient te voldoen. Het Certificatieschema is het eerste onderdeel van de Certificeringsregeling.

Wat is een voorlopige certificering?

Als een opleidingsinstituut gecertificeerd wil worden, kan blijken dat het onvoldoende aantoonbare ervaring heeft met het verzorgen van maatwerktrainingen of standaardcursussen. In dat geval kan het voor maximaal 12 maanden een voorlopig certificaat krijgen. Op basis van de initiële audit dient het opleidingsinstituut te kunnen aantonen dat het wel aan de eisen van het managementsysteem voldoet. Vervolgens krijgt het gedurende 12 maanden de tijd om te voldoen aan de eis dat het tien maatwerktrainingen en/of tien standaardcursussen heeft gegeven.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken tegen een besluit van SCOOR?

Een opleidingsinstituut dat een overeenkomst met Stichting SCOOR is aangegaan, kan bezwaar maken in de volgende gevallen:

  • het niet-verlenen van een certificaat; 
  • het opschorten van een certificaat; 
  • het intrekken van een certificaat.

Wat is het verschil tussen het register van SCOOR en dat van RMZO?
In het SCOOR-register zijn opleidingsinstituten opgenomen die SCOOR-gecertificeerd zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor trainers om zich individueel, dus op persoonlijke titel, te laten registreren in het register van het RMZO (ook wel het MZ-register genoemd). RMZO staat voor Register voor Medezeggenschapsopleiders. De registers van SCOOR en RMZO zijn dus niet hetzelfde en kennen beide hun eigen voorwaarden voor registratie. RMZO-geregistreerde trainers kunnen werkzaam zijn voor SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten, maar dit hoeft niet. Andersom geldt hetzelfde: SCOOR-gecertificeerde instituten kunnen trainers inzetten die wel of niet RMZO-geregistreerd zijn.


Vragen over de audit

Wat doet het auditbureau precies?
Het onafhankelijk auditbureau verricht de auditwerkzaamheden in opdracht van Stichting SCOOR. Het auditbureau is voor een periode van 3 jaar door SCOOR gecontracteerd. Het bureau moet zich houden aan de Richtlijn organisatie en werkwijze auditbureau, onderdeel 2 van de Certificeringsregeling. Als door een opleidingsinstituut een aanvraag is ingediend, de overeenkomst met Stichting SCOOR is getekend en de factuur voor de certificeringsbijdrage is betaald, zal het auditbureau na een vooronderzoek beoordelen of het opleidingsinstituut aan de eisen voldoet. Daarna vindt de initiële audit plaats. Aan de hand daarvan wordt de beoordelingsrapportage opgesteld, waarin het advies aan het bestuur van Stichting SCOOR is opgenomen.

Wat is de initiële audit?
De initiële (eerste) audit houdt in dat het auditbureau bij het te certificeren opleidingsinstituut langsgaat en daar op basis van beschikbare documentatie en de implementatie daarvan beoordeelt of aan de eisen van het Certficatieschema wordt voldaan. Na de audit wordt een rapportage opgesteld.

Is mijn bedrijf verplicht mee te doen met de steekproefsgewijze audit?
Ja, dit vloeit voort uit de Certificeringsregeling. Een opleidingsinstituut dat door SCOOR is gecertificeerd, heeft in de overeenkomst met SCOOR verklaard zijn medewerking aan deze audit te geven. Deze audit is een jaarlijks terugkerende activiteit van het auditbureau.


Vragen over het SCOOR-Register 

Wanneer wordt een opleidingsinstituut in het register van SCOOR opgenomen?
Vanaf het moment dat een opleidingsinstituut in het bezit is van het SCOOR-certificaat, wordt het in het SCOOR-Register opgenomen. In het SCOOR-Register zijn ook de opleidingsinstituten opgenomen die in het bezit zijn van een nog lopende GBIO-erkenning en die onder de overgangsregeling van Stichting SCOOR vallen.

Wanneer is er sprake van een opschorting of intrekking en worden deze in het register vermeld?
Jaarlijks wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden op de gecertificeerde opleidingsinstituten. Indien daarbij tekortkomingen worden geconstateerd, kunnen deze leiden tot opschorting of intrekking van het certificaat. Van een opschorting wordt melding gemaakt in het SCOOR-register. Van een intrekking wordt geen melding in het SCOOR-register gemaakt, maar wordt de naam van het betreffende opleidingsinstituut uit het register geschrapt, zie ook de volgende vraag.  
(Art. 1 Reglement SCOOR-register)

Wanneer wordt een opleidingsinstituut uit het register van SCOOR geschrapt?
Op het moment dat de duur van het SCOOR-certificaat is beëindigd, indien het certificaat tussentijds wordt beëindigd, of indien het certificaat is ingetrokken wordt de naam van een opleidingsinstituut uit het register geschrapt. Daarnaast kan de vermelding van een opleidingsinstituut worden geschrapt als het om een GBIO-erkenning gaat die niet meer onder de overgangsregeling valt.


Vragen over het Certificatieschema

Wat wordt verstaan onder standaardcursus of open inschrijvingscursus?
Een standaardcursus, al dan niet met een open inschrijvingskarakter, is een standaard samengestelde cursus gericht op een of meerdere bepaalde onderwerpen, waar een OR-lid zich ook individueel voor kan inschrijven.

Wat wordt verstaan onder maatwerktraining?
Een maatwerktraining is een training die op de specifieke situatie van een OR is toegesneden en waar in voorkomende gevallen ook adviserings- en/of coachingselementen in begrepen zijn.

Wat is een schriftelijke eindrapportage?
Een schriftelijke eindrapportage is de op schrift gestelde uitkomst van een evaluatie van een training of cursus. De rapportage maakt bijvoorbeeld inzichtelijk welke training is gegeven, hoe de klanttevredenheid is, wat de effecten op de medezeggenschap zijn en wat bij een volgende training beter kan. De rapportage wordt ook gebruikt om na te gaan of en zo ja, welke verbetering er kan worden bereikt.

Wat wordt verstaan onder een managementsysteem?
Een managementsysteem is een schriftelijk vastgelegd hiërarchisch systeem (van procedures, middelen, processen, werkinstructies, protocollen en andere normerende en ondersteunende documenten). Het management moet met het managementsysteem het proces van maatwerktraining aansturen en controleren of dit proces goed verlopen is en vervolgens ook of het ‘product’ daadwerkelijk is gerealiseerd. Het management dient dus door middel van het managementsysteem sturing te geven aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de inzet van de medezeggenschapsprofessionals en voor het resultaat van de scholingsactiviteiten.
(Certificeringsregeling)


Vragen over de financiële bijdrage

Waarom moet mijn bedrijf voor de certificering door SCOOR betalen?
Stichting SCOOR is geen commerciële instelling en heeft geen winstoogmerk. Aan de certificering zijn evenwel kosten verbonden. Deze bestaan met name uit de kosten voor de werkzaamheden van het auditbureau. Met de bijdrage worden verder de overige werkzaamheden van SCOOR vergoed, zoals de website, het register, publiciteit en voorlichting.

Hoe hoog is de certificeringsbijdrage voor mijn bedrijf?
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw bedrijfsomzet in het voorgaande jaar. Afhankelijk daarvan wordt een opleidingsinstituut ingedeeld in één van de drie categoriën die zijn vastgesteld in de Regeling certificeringsbijdrage opleidingsinstituten (PDF, 81 kB).

Wat gebeurt er met de certificeringsbijdrage als mijn bedrijf voor een certificaat wordt afgewezen?
De bijdrage wordt niet terugbetaald op het moment dat er geen certificaat wordt verleend. Het auditbureau heeft dan ook al de nodige werkzaamheden verricht, zoals de initiële audit.


Vragen over de overgangsregeling/GBIO-erkenning

Wat houdt de overgangsregeling voor opleidingsinstituten met GBIO-erkenning in?
De overgangsregeling houdt kortweg in dat de eerder verleende en nog lopende GBIO-erkenningen na 1 januari 2013 doorlopen, in beginsel tot de datum waarop de erkenning komt te vervallen doordat de duur waarvoor de GBIO-erkenning is afgegeven, verstrijkt.

Blijft de GBIO-erkenning van mijn opleidingsinstituut van kracht?
Ja, deze blijft van kracht gedurende de looptermijn van de eerder door het GBIO verleende erkenning.

Neemt de stichting SCOOR de erkenningsregeling van het GBIO over?
Stichting SCOOR heeft haar eigen certificeringsregeling, die voortborduurt op de erkenningsregeling van het GBIO en die nieuwe toetsingselementen bevat. De Certificeringsregeling van SCOOR is sinds januari 2014 gereed.