Jaarverslag SCOOR 2018


Voorwoord

Stichting SCOOR is in 2013 opgericht en is in 2014 daadwerkelijk operationeel geworden. Na deze fase van opbouw en uitbouw, die zich ook in 2015 voortzette, is SCOOR in 2016 in een meer stabiele fase beland. Het bestuur heeft deze nieuwe fase benut door in 2016 een strategisch plan te maken teneinde de financiële positie van de stichting en de positie van SCOOR in het medezeggenschapsveld te verstevigen. In 2017 groeide het aantal SCOOR-gecertificeerde bureaus naar 17, maar in 2018 werden dit er weer 16.

De bekendheid van het SCOOR-certificaat lijkt toe te nemen, mede door een continue communicatie inzet van het secretariaat. SCOOR is op medezeggenschapscongressen te vinden, voert gesprekken met trainingsbureaus en gebruikt social media om aandacht te vragen voor het keurmerk. Dit betaalde zich echter niet terug in een toename van verstrekte SCOOR-certificaten. Naar aanleiding van kritische geluiden uit de markt is bekeken hoe de certificeringsregeling kan worden aangepast om beter aan te sluiten bij de praktijk. Uitgangspunt was om de kwaliteit te blijven garanderen. In het verslagjaar is een nieuwe certificeringsregeling vastgesteld. Daarnaast is met het tekenen van een intentieverklaring een belangrijke stap gezet in het samengaan met het Register Medezeggenschapsopleiders (RMZO), het register voor medezeggenschapstrainers. Met de vernieuwde certificeringsregeling en de aanstaande fusie hoopt SCOOR meer bureaus aan te spreken en de kwaliteit van de medezeggenschapsmarkt beter te waarborgen.

Het bestuur van Stichting SCOOR heeft zich ten doel gesteld om 1 juli 2019 met RMZO te fuseren en hoopt daarmee het aantal gecertificeerde trainingsbureaus te verhogen.
Het doel van certificering van de opleidingsinstituten is de kwaliteit van medezeggenschap verder te verbeteren.