Over stichting SCOOR

Bewaken kwaliteit opleidingen
De voornaamste taak van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) is het bewaken van de kwaliteit van de OR-opleidingen. SCOOR realiseert dit doel door het opzetten en het beheren van een certificeringsregeling, zodat OR-leden weten welke OR-trainingen en –cursussen aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Voor alle opleidingsinstituten
Certificering gebeurt op basis van vrijwilligheid. Alle opleidingsinstituten, dus ook eenmansinstituten (waaronder ZZP'ers), kunnen voor een certificaat in aanmerking komen.

Financiering scholing ondernemingsraden gewijzigd
Als gevolg van de wijziging van juli 2013 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), wordt de scholing van OR-leden op een andere wijze gefinancierd dan daarvoor. Aan deze wetswijziging ligt het SER-advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad uit maart 2011 ten grondslag.

Wat is er veranderd?
Als gevolg van genoemde wetswijziging vindt er geen verplichte scholingsheffing meer plaats en is het GBIO opgeheven. Verder is de financieringsplicht van de werkgever voor scholing en vorming van OR-leden expliciet geregeld in de WOR (art. 22 lid 3).

Oude situatie
Eerder voorzag de WOR in een scholingsheffing op ondernemingen als ze verplicht waren een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Met de opbrengst van deze heffing kon het Gemeenschappelijk BegeleidingsInstituut Ondernemingsraden (GBIO) subsidies verstrekken aan opleidingsinstituten die de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden verzorgen. Werkgevers betaalden voorheen de kosten van de opleiding minus de bijdrage van het GBIO.