Overgangsregeling voor OR-opleidingsinstituten

Stichting SCOOR is in oktober 2013 met de certificering van OR-opleidingsinstituten gestart. De certificeringsregeling is sinds januari 2014 gereed. Sinds 1 januari 2013 is een overgangsregeling van kracht (zie tijdbalk hieronder).

De overgangsregeling is bedoeld voor opleidingsinstituten met een GBIO-erkenning en instituten waarvan de GBIO-erkenning afloopt voordat de SCOOR-certificeringsregeling gaat gelden.

Wat houdt de overgangsregeling voor u in?

Doorlopen van GBIO-erkenning

Reeds door het GBIO afgegeven erkenningen (de meeste zijn voor de duur van drie jaar afgegeven) blijven van kracht. Dit betekent dat de bestaande erkenningen na 1 januari 2013 doorlopen, in beginsel tot de datum waarop de erkenning komt te vervallen doordat de duur waarvoor de GBIO-erkenning is afgegeven, verstrijkt. Stichting SCOOR beschouwt de GBIO-erkende instituten als aanbieders van kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan OR’en.

Datum certificeringsregeling en doorlooptijd daarna

Sinds oktober 2013 zijn belangrijkste onderdelen van de certificeringsregeling (met de certificerings- en de systeemeisen) om te kunnen certificeren gereed. Verondersteld wordt dat een instituut circa zes maanden nodig heeft om aan de certificeringseisen te voldoen en om de daarop gerichte audit succesvol te kunnen afsluiten met een certificaat.

Voor GBIO-erkende instituten

De meeste GBIO-erkenningen zijn in 2011/2012 afgegeven voor (of verlengd met) een periode van drie jaar tot in 2014/2015. Deze GBIO-erkende instituten hebben zodoende voldoende tijd om:
  • zich voor te bereiden op de deels nieuwe certificeringseisen, en
  • om vervolgens een aanvraag voor een SCOOR-certificaat in te dienen.  

Deze groep instituten kan er dus voor kiezen om de GBIO-erkenning tot de vervaldatum te laten lopen en pas een half jaar daarvóór, vanwege de doorlooptijd van zes maanden voor de audit, een aanvraag voor een SCOOR-certificaat in te dienen. Deze instituten kunnen natuurlijk ook al eerder dan (zes maanden voor) de vervaldatum van de erkenning een aanvraag voor een SCOOR-certificaat indienen.

NB: Bij de doorlooptijd van de audit dient men er ook rekening mee te houden dat het mogelijk is dat er niet in één keer aan de certificeringseisen zal zijn voldaan, en er daardoor een langere periode nodig is om de tekortkomingen op te heffen die bij de initiële audit worden geconstateerd.

Doorlooptijd en nawerking éénjarige GBIO-erkenningen

In 2012 is ook een aantal GBIO-erkenningen voor de duur van één jaar verleend. Van deze groep instituten is (zal) de GBIO-erkenning in 2013 (komen te) vervallen.

Stichting SCOOR verleent in beginsel bovengenoemde erkenningen nawerking, omdat deze groep instituten pas sinds oktober 2013 aan de eisen van SCOOR kan voldoen.

De nawerking houdt in dat de vervaldatum wordt geacht te zijn opgeschoven totdat de aanvraag van het betreffende instituut met een éénjarige GBIO-erkenning voor een SCOOR-certificaat is behandeld door het auditbureau. Voorwaarde is wel dat het instituut de aanvraag in juni 2014 heeft ingediend.

NB: Stichting SCOOR behoudt zicht het recht voor om in bepaalde gevallen de nawerking van de GBIO-erkenning in te trekken.


Andere instituten

Instituten zonder GBIO-erkenning die in aanmerking willen komen voor een SCOOR-certificaat, kunnen sinds oktober 2013 een certificaataanvraag indienen voor een beoordeling door het auditbureau.