Certificering

Kwaliteitskeurmerk opleidingsinstituten
Stichting SCOOR waakt over de kwaliteit van OR-cursussen en OR-trainingen door opleidingsinstituten te certificeren, dus een kwaliteitskeurmerk te geven. Hiervoor hanteert Stichting SCOOR een certificeringsregeling. Centraal staat de kwaliteit van opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen. Deze eisen stelt SCOOR vast.

Wanneer wordt een opleidingsinstituut gecertificeerd?
Stichting SCOOR geeft een certificaat wanneer opleidingsinstituten kunnen aantonen dat ze aan de gestelde eisen voldoen. Voor certificering komen in principe alle OR-opleidingsinstituten in aanmerking, ook eenmansbedrijven of zzp’ers. Certificering gebeurt op vrijwillige basis. Een certificaat is voor een bepaalde periode (in beginsel drie jaar) geldig. Daarna kan, als het instituut dit wil, de certificering worden verlengd. Een extern, onafhankelijk auditbureau doet het onderzoek dat aan de certificering voorafgaat. De kosten van de certificering brengt SCOOR door middel van een vast jaarlijks bedrag in rekening bij het opleidingsinstituut dat de certificering aanvraagt.